Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

III Ogólnopolski Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Konkursy |

Najważniejsze informacje o konkursie: 

  • Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
  •  Zadaniem konkursowym dziecka jest ułożenie rymowanki złożonej z minimum czterech wersów, popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem przynajmniej czterech słów : upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wchodzić; użytych w dowolnej liczbie i formie.
  •  Praca konkursowa dziecka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu i złożona do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25 w terminie do 15.03.2022r., pocztą tradycyjną lub elektroniczną z dopiskiem „Konkurs na rymowankę” wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr1) podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego.

Pozostałe informacje:

regulamin-konkursu-krus-na-rymowanke-2022

W przypadku problemów z otworzeniem regulaminu w załączniku PDF w przeglądarce, kliknij poniższy odnośnik do pliku: