Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

Deklaracja dostępności strony

Deklaracja dostępności Strona szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W TRZYGŁOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona szkoły.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Rospondek.
 • E-mail: sz.sz_xl@wp.pl
 • Telefon: 913841691

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie
  Trzygłów 24, 72-300 Gryfice
 • E-mail: sz.sz_xl@wp.pl
 • Telefon: 913841691

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek  “A” Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie, Trzygłów 24

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne oraz dwa boczne nr 1 i wejście boczne nr 2  (od strony boiska). Żadne wejście nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest dwukondygnacyjny, duża ilość schodów uniemożliwia dostanie sie do dwóch izb na piętrze na wózku inwalidzkim.

2) Opis dostepności korytarzy, toalet.

Żadna z toalet nie jest dostepna dla osób na wózkach inwlidzkich , ze względu na na małe pomieszczenia. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. 

3) Opis dostosowań, np platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjncych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowychlub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosyszących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o mozliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Budynek “B” Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie, Trzygłów 47

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada dwa wejscia. Wejście główne oraz boczne. Każde z wejść jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.

2) Opis dostępności korytarzy, toalet. Jedna toaleta jest przystosowana dla osób na wózku inwalidzkim. Korytarze sa szerokie, umożliwiają poruszanie sie na wózku inwalidzkim.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platofm, informacji głosowych.

W budynku nie ma platform, pochylni oraz infromacji głosowych.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem pasystującym.

Do budynku mozna wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w tłumacza języka polskiego migowego.

Oświadczenie sporządzono: 2021-03-29

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceeny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie, Trzygłów 24, 72-300 Gryfice

adres e-mail: sz.sz_xl@wp.pl

nr tel.: 913841691